Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
Công văn 114/SXD-QLCL ngày 05/01/2017 V/v đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng trên địa bàn thành phố
Nội dung chi tiết

   UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

   SỞ XÂY DỰNG
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Số: 114 / SXD-QLCL

  V/v đảm bảo an toàn trong thi công

  xây dựng trên địa bàn thành phố

         Đà Nẵng, ngày  05  tháng 01  năm 2017

      

           Kính gửi:

                        - Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành;

                        - UBND các quận, huyện;

                        - Các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố.

                       

          Nhằm triển khai hướng dẫn các quy định về đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng trên địa bàn thành phố, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 53/SXD-QLCL ngày 07/01/2015; số 1119/SXD-TTS ngày 04/02/2016; số 4451/SXD-QLCL ngày 07/6/2016. Tuy nhiên, do các đơn vị liên quan đã không tuân thủ đầy đủ các quy định về đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng nên trong thời gian gần đây trên địa bàn thành phố đã xảy ra các vụ tai nạn lao động gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người.

          Để đảm bảo an toàn trong thi công các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố, hạn chế tối đa các tai nạn và sự cố, Sở Xây dựng đề nghị các cá nhân, tổ chức liên quan lưu ý thực hiện các nội dung sau:

          I. Nguyên tắc chung

            - Tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn trong thi công xây dựng công trình quy định tại Điều 115, Điều 118 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Quy chuẩn QCVN 18:2014/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 14/2014/TT-BXD ngày 05/9/2014 của Bộ Xây dựng và các quy định khác của pháp luật về an toàn lao động trong thi công xây dựng.

          - Tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn trong lắp đặt, sử dụng các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Trong đó lưu ý các nội dung quy định tại Quyết định số 4944/QĐ-UBND ngày 08/7/2015 đối với cần trục tháp; Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 đối với máy vận thăng; Quyết định số 1893/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 đối với thang máy điện, thang cuốn và băng tải chở người.

          - Thực hiện việc báo cáo sự cố, giải quyết sự cố và lập hồ sơ sự cố công trình (công trình đang thi công và công trình liền kề, lân cận bị ảnh hưởng) theo quy định tại Điều 47, Điều 48, Điều 50 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

          - Các thông tin cần thiết về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình được hướng dẫn tại Website của Cục an toàn lao động – Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (www.antoanlaodong.gov.vn), Website của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng (www.sxd.danang.gov.vn).

          II. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan

          1. Trách nhiệm của chủ đầu tư (hoặc quản lý dự án)

          Thực hiện đầy đủ trách nhiệm về đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình, kiểm tra và giám sát trong quá trình thi công xây dựng công trình, trong đó lưu ý một số nội dung sau:

          - Lựa chọn các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định để thực hiện thi công xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình, thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình (nếu có) và các công việc tư vấn xây dựng khác. Đối với nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích sàn xây dựng lớn hơn 250m2 hoặc từ 3 tầng trở lên hoặc có chiều cao từ 12m trở lên thì chủ nhà phải thuê tổ chức, cá nhân có kinh nghiệm thi công xây dựng công trình có quy mô tương tự để thực hiện; riêng nhà ở từ 7 tầng trở lên (cấp công trình tối thiểu là cấp III), chủ nhà phải thuê tổ chức thi công xây dựng có đủ điều kiện năng lực theo quy định để thực hiện (điều kiện năng lực của chỉ huy trưởng công trường và tổ chức thi công xây dựng quy định tại điều 53 và điều 65 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ).

          - Kiểm tra, phê duyệt biện pháp thi công; phương án, giải pháp phá dỡ công trình; trong đó lưu ý biện pháp đảm bảo an toàn cho người, máy, thiết bị (đặc biệt các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động), bản thân công trình và công trình liền kề, lân cận.

          - Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công xây dựng tuân thủ biện pháp thi công và các giải pháp về an toàn đã được phê duyệt; tạm dừng hoặc đình chỉ thi công khi phát hiện có sự cố gây mất an toàn công trình, dấu hiệu vi phạm về an toàn.

          - Trường hợp chủ đầu tư không đủ năng lực thực hiện các nội dung nêu trên thì phải thuê tổ chức tư vấn giám sát thi công có đủ điều kiện năng lực để thực hiện.    

          - Chủ trì, phối hợp với các bên liên quan xử lý, khắc phục sự cố, thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng có thẩm quyền khi xảy ra sự cố công trình.

          - Chịu trách nhiệm trước pháp luật về công tác quản lý chất lượng và an toàn trong thi công công trình xây dựng do mình làm chủ đầu tư (hoặc quản lý dự án).

          2. Trách nhiệm của nhà thầu thi công

Thực hiện đầy đủ trách nhiệm về đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình, trong đó lưu ý một số nội dung sau:

- Trước khi khởi công xây dựng, nhà thầu thi công xây dựng phải lập, trình chủ đầu tư phê duyệt thiết kế biện pháp thi công; phương án, giải pháp phá dỡ công trình theo quy định; trong đó phải thể hiện được các biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động, thiết bị thi công, công trình chính, công trình tạm, công trình phụ trợ, công trình lân cận, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường. Biện pháp thi công phải được rà soát định kỳ và điều chỉnh cho phù hợp với thực tế của công trường.

  - Tuân thủ biện pháp thi công và các giải pháp về an toàn đã được phê duyệt trong quá trình thi công xây dựng.

- Công khai các biện pháp đảm bảo an toàn, nội quy về an toàn lao động trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên công trường phải có cảnh báo đề phòng tai nạn.

- Nhà thầu thi công phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về việc công tác quản lý chất lượng công trình và an toàn trong thi công công trình xây dựng do mình thi công.

          3. Trách nhiệm của các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành

          - Chỉ đạo các cá nhân, tổ chức tham gia xây dựng công trình thuộc chuyên ngành quản lý tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn trong thi công xây dựng, trong đó đặc biệt lưu ý các nội dung nêu trên.

          - Thường xuyên kiểm tra, kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý đối với các hành vi vi phạm về an toàn trong thi công xây dựng công trình thuộc chuyên ngành quản lý.

          4. Trách nhiệm của UBND các quận, huyện

          - Chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị (Phòng Kinh tế Hạ tầng) và Đội kiểm tra quy tắc đô thị thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý các hành vi vi phạm về an toàn trong thi công xây dựng đối với công trình nhà ở riêng lẻ dưới 07 tầng; công trình do UBND các quận, huyện quyết định đầu tư, làm chủ đầu tư, quản lý dự án; công trình do UBND các quận, huyện cấp phép xây dựng và các công trình khác trên địa bàn quận, huyện.

          - Chỉ đạo UBND các phường, xã trên địa bàn thực hiện một số nội dung sau:

+ Phân công cán bộ theo dõi và tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra quá trình thi công công trình theo nội dung giấy phép xây dựng, biển báo công trường, các điều kiện đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường trong thi công các công trình xây dựng trên địa bàn.

          + Trường hợp phát hiện công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ của người dân hoặc các công trình lân cận công trình đang xây dựng có dấu hiệu không đảm bảo an toàn hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố sụp đổ, phải kịp thời quay phim, chụp hình, báo cáo và đề xuất hướng xử lý với Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Xây dựng.

          III. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm

1. Giao Thanh tra Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị có liên quan thực hiện theo dõi, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về an toàn trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn thành phố.

2. Công trình không đảm bảo an toàn lao động sẽ bị đình chỉ thi công cho đến khi các vấn đề tồn tại được khắc phục. Việc chậm trễ và mọi chi phí do ngừng thi công, đơn vị thi công phải tự chịu trách nhiệm.

3. Chủ đầu tư (hoặc quản lý dự án hoặc tư vấn giám sát thi công do chủ đầu tư thuê), nhà thầu thi công có hành vi vi phạm các quy định về an toàn trong thi công xây dựng thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ đề xuất xử phạt theo quy định tại Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở; thu hồi chứng chỉ hành nghề các cá nhân liên quan và các hình thức xử lý khác theo quy định của pháp luật.

Đề nghị các cơ quan liên quan căn cứ các nội dung nêu trên triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                               KT. GIÁM ĐỐC

- Như trên (danh sách đính kèm);                                                            PHÓ GIÁM ĐỐC                         

- UBND TPĐN (báo cáo);

- Sở LĐTBXH (phối hợp);                                                                                 (Đã ký)                     

- Thanh tra Sở (thực hiện);

- Website Sở;

- Lưu: VT, QLCL(Hòa).                                                                             Lê Tùng Lâm

Đính kèm:
1.CV 114 Tuan thu quy dinh an toan lao dong 2017.doc

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập