Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
Số 2590/SXD-QLXD V/v liên quan đến thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước
Nội dung chi tiết

  UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              SỞ XÂY DỰNG                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số: 2590/SXD-QLXD                                 Đà Nẵng, ngày 11  tháng  4  năm 2016

  V/v liên quan đến thủ tục thẩm định

thiết kế xây dựng các công trình thuộc

nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước

 

                                             Kính gửi:

                                                           - Các đơn vị Chủ đầu tư;

                                                           - Các đơn vị tham gia hoạt động xây dựng

                                                                 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư, nhà đầu tư và các đơn vị tư vấn thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế xây dựng công trình để làm cơ sở cấp Giấy phép xây dựng cho các công trình sử dụng vốn khác (ngoài ngân sách nhà nước) tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng đúng quy định hiện hành; tiếp theo Công văn số 8620/SXD-QLXD ngày 25/12/2015, Sở Xây dựng hướng dẫn bổ sung việc thực hiện và bắt đầu áp dụng kể từ ngày 12/4/2016 như sau:

 

1. Đối với các công trình có tổng mức đầu tư từ 15 tỷ đồng trở lên: Thực hiện theo trình tự đã được Sở Xây dựng hướng dẫn tại Công văn số 8620/SXD-QLXD ngày 25/12/2015.

 

2. Đối với các công trình chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật theo quy định tại khoản 2, điều 5, Nghị định 59/2015/NĐ-CP:

2.1. Triển khai lập hồ sơ thiết kế xây dựng công trình theo quy định và phù hợp với nội dung, thông số chủ yếu quy định về quản lý kiến trúc công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

2.2. Lập thủ tục trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công theo quy định tại điều 26, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP: Thực hiện theo hướng dẫn của Sở Xây dựng tại điểm 3, mục B, Công văn số 8620/SXD-QLXD ngày 25/12/2015.

 

3. Cơ sở để tính tổng mức đầu tư của các công trình: Theo suất đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố hàng năm.

 

4. Thời gian thực hiện thẩm định thiết kế xây dựng công trình tại mục D, Công văn số 8620/SXD-QLXD nêu trên được điều chỉnh từ 20 ngày xuống 15 ngày (trường hợp chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn vị tư vấn thẩm tra).

 

5. Yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư lựa chọn tổ chức, cá nhân thực hiện công tác khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, lập hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng công trình,... phải có năng lực phù hợp đã đăng ký công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng theo quy định tại điều 159, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Xây dựng để hướng dẫn hoặc tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định./.

 

Nơi nhận:                                                                                                             GIÁM ĐỐC 

- Như  trên;

- UBND thành phố (để b/c);                                                              (Đã ký)

- SXD: Phòng QLKTr, QLHT;

- Đăng Website Sở Xây dựng;                                                                                                                         

- Lưu: VT, QLXD(Nhung).                                                              Vũ Quang Hùng

                                         

 

                                                                             

 

 

Đính kèm:
1.CV 2590--Thu tuc tham dinh TK cac CT tren dia ban TP.doc

Số 2590/SXD-QLXD V/v liên quan đến thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước
Số kí hiệu 2590/SXD-QLXD Người ký Vũ Quang Hùng
Ngày ban hành 11/04/2016 Ngày xuất bản 12/04/2016
Ngày hiệu lực 12/04/2016 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng Loại văn bản Công văn
Cấp ban hành Sở Xây dựng Cơ quan ban hành Sở Xây dựng ĐN
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Về việc liên quan công tác quản lý an toàn lao động đối với máy, thiết bị sử dụng trong thi công xây dựng
  2. Công văn Số 7326/SXD-KTXD về việc ngừng tiếp nhận xử lý đối với hồ sơ cấp mới chứng chỉ hành nghề hoạt động trong lĩnh vực xây dựng
  3. Công văn Số 7351/SXD-KTXD về việc liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức trên địa bàn TP Đà Nẵng
  4. V/v liên quan việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập