Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
Về việc triển khai Thông báo số 07/TB-UBND ngày 09/01/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng
Nội dung chi tiết
Kính gửi: - Các Sở, ban, ngành; - UBND các quận, huyện; - Các Chủ đầu tư, Điều hành dự án. Ngày 09/01/2014, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Thông báo số 07/TB-UBND v/v điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng, Sở Xây dựng đề nghị một số nội dung như sau: 1. Đối với các công trình đã được phê duyệt Tổng mức đầu tư trước ngày 01/01/2014 mà chưa trình thẩm tra (đối với các công trình thuộc quy định phải thẩm tra theo Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng), thẩm định, phê duyệt, chủ đầu tư yêu cầu tư vấn thiết kế tiến hành điều chỉnh, bổ sung hồ sơ dự toán công trình theo Thông báo số 07/TB-UBND trước khi tiến hành các bước tiếp theo. Trong trường hợp dự toán sau khi điều chỉnh, bổ sung vượt Tổng mức đầu tư của dự án được duyệt, chủ đầu tư báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư theo quy định. 2. Chủ đầu tư yêu cầu tư vấn thiết kế căn cứ Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt, thiết kế quy mô công trình phù hợp, tiết kiệm, đảm bảo dự phòng phí công trình theo quy định tại Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. 3. Những nội dung khác thực hiện theo quy định tại Thông báo số 07/TB-UBND và các quy định khác của pháp luật về xây dựng.
Đính kèm:
1.CV triển khai Thông báo 07-2014.doc

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Lê Tùng Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập