Đảng bộ Sở Xây dựng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Chỉ thị số 23-CT/TU, Chuyên đề năm 2023 và Thông tin thời sự trong nước và Quốc tế
Người đăng tin: Luân Thành Đặng Ngày đăng tin: 27/02/2023 Lượt xem: 79


Ngày 03/02/2023, Đảng bộ Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 548-KH/ĐUSXD về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 27/12/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và phát triển văn hóa trên địa bàn thành phố và chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đà Nẵng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng”.

 

Trên cơ sở Kế hoạch đã ban hành, sáng ngày 25/02/2023, Đảng bộ Sở Xây dựng dưới sự chủ trì của đồng chí Phùng Phú Phong, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, đã tổ chức triển khai Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU, Chuyên đề năm 2023 và kết hợp nghe một số thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế cho 527 đảng viên, cán bộ chủ chốt, đại diện lãnh đạo của các tổ chức đoàn thể và quần chúng, đoàn viên ưu tú đến từ 03 Đảng bộ bộ phận, 25 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Xây dựng.

 

 


Đồng chí Phùng Phú Phong - Bí thư Đảng ủy Sở Xây dựng 
cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Xây dựng dự Hội Nghị

 

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự được nghe đồng chí Đoàn Xuân Hiếu, Thành ủy ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng phổ biến những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 23-CT/TU, chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đà Nẵng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng”.

 


Đồng chí Đoàn Xuân Hiếu - Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng
báo cáo tại Hội Nghị

 

 


Toàn cảnh Hội nghị

 

Hội nghị cũng đã được nghe một số thông tin về thời sự trong nước và quốc tế để đảng viên và cán bộ chủ chốt của toàn Đảng bộ có nhận định, đánh giá đúng đắn, chính xác về tình hình trong nước và quốc tế, góp phần xây dựng, củng cố niềm tin vào đường lối lãnh đạo của Đảng, có phương pháp ứng xử xã hội phù hợp nhằm giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, bảo vệ nền tảng chính trị của Đảng.

 

Để việc tổ chức triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 đạt hiệu quả cũng như tăng cường nhận thức, đổi mới tư duy và hành động của toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành, bên cạnh việc phổ biến tuyên truyền trong Hội nghị toàn thể đảng viên của Đảng bộ, Đảng ủy Sở đã đưa vào kế hoạch các giải pháp thực hiện cụ thể như sau:

 

- Các chi bộ, đảng bộ bộ phận trên cơ sở nhiệm vụ mang tính đặc thù của đơn vị mình có trách nhiệm rà soát, tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 tại đơn vị mình. Đồng thời, tổ chức cho đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân năm 2023 gắn với vị trí, chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, tạo ra sự đột phá, chuyển biển cần thiết trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện, đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong công tác, trong sinh hoạt hàng ngày; chọn nội dung cụ thể gắn với vị trí việc làm, đề ra kế hoạch thực hiện, phấn đấu hoàn thành và cuối năm báo cáo kết quả với chi bộ;

 

 - Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chỉ đạo và chuẩn bị nội dung liên quan đến chuyên đề đề để học tập, thảo luận. Sau học tập, các đảng viên, đoàn viên, hội viên chủ động tuyên truyền rộng rãi cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao về các nội dung chuyên đề, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên. Tăng cường tuyên truyền về gương “người tốt, việc tốt”; các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

 

 - Chú trọng phát huy, nâng cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị gắn với các quy định của Trung ương, Thành uỷ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 13063-QĐ/TU ngày 07/5/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân;

 

 - Tiếp tục gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; chủ động nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, xây dựng kế hoạch, nội dung công tác đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, luận điệu phủ định giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

 

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền chủ trương, định hướng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, cơ quan, đơn vị đến đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động đảm bảo kịp thời, hiệu quả; đồng thời, bám sát, theo dõi, dự báo tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội đối với những vấn đề nóng, nhạy cảm, phức tạp (nếu có);

 

 - Cấp ủy, tổ chức đảng đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, khoá XIII vào chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm. Sơ kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Chỉ thị gắn với kiểm điểm, đánh giá tổ chức đảng, đảng viên hằng năm;

 

- Thực hiện việc xét chọn, tuyên dương, khen thưởng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo tính thực chất, nhằm động viên, nhân rộng điển hình;

 

- Đưa nội dung phổ biến tuyên truyền, phấn đấu rèn luyện, xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tấm gương phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ quan trọng, là tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua cuối năm….

 

Hy vọng rằng với quyết tâm của tập thể Ban thường vụ, Lãnh đạo Sở cùng những giải pháp cụ thể và sự nỗ lực phấn đấu của từng đảng viên, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành, Đảng bộ Xây dựng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng năm 2023, góp phần phấn đấu hoàn thành chủ đề năm của thành phố Đà Nẵng,“Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”.

 

 

Văn phòng Sở


Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

1 8 1 6 1 4 4 9
Đăng nhập