Mục tiêu 100% người dân có mã ID y tế duy nhất và hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân trong năm 2022
Người đăng tin: Thắng Hữu Phạm Ngày đăng tin: 18/04/2022 Lượt xem: 12


UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 13-4-2022 triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022, nhằm xác định các nội dung, nhiệm vụ chuyển đổi số trọng tâm trong năm 2022 cần có sự chỉ đạo của UBND thành phố, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố; phân công cụ thể cho từng ngành, địa phương triển khai thực hiện từng nhiệm vụ tạo sự thống nhất, chuyển biến mạnh mẽ, làm cơ sở hướng đến hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết và Đề án Chuyển đổi số thành phố đặt ra đến năm 2025.

Theo đó, một số mục tiêu trọng tâm chuyển đổi số năm 2022 gồm: tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 đạt 100%; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ đạt 85%; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 65%; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%; tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đạt 12%; tỷ trọng công nghiệp ICT trong GRDP đạt 8,7%%; tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có điện thoại thông minh đạt gần 100%; phủ sóng dịch vụ 5G đạt 20%; tỷ lệ người dân có mã ID y tế duy nhất và hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân đạt 100%; tỷ lệ trường học triển khai thanh toán học phí trực tuyến không dùng tiền mặt đạt 100%; tỷ lệ nhân lực công nghệ số trong lực lượng lao động đạt 4,5%...

Để thực hiện những mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra nhiều giải pháp như phối hợp triển khai, sử dụng hiệu quả các nền tảng số chuyên ngành quy mô quốc gia do các Bộ chủ trì; thành lập/kiện toàn Ban Chỉ đạo/Tổ công tác Chuyển đổi số của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã; thành lập Tổ công nghệ cộng đồng; tăng cường tuyên truyền phổ biến các bài học kinh nghiệm, mô hình, câu chuyện điển hình, tiêu biểu về chuyển đối số; công bố công khai các nhu cầu, bài toán chuyển đổi số của các ngành, địa phương, doanh nghiệp.

Các ngành, địa phương tổ chức phát động thi đua chuyển đổi số theo Kế hoạch ban hành tại Quyết định số 3970/QĐ-UBND ngày 10-12-2021; tổng kết, vinh danh, khen thưởng các doanh nghiệp điển hình chuyển đổi số thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý nhân dịp Ngày chuyển đổi số thành phố 28-8. Nghiên cứu, đề xuất các chính sách tài chính, như phí sử dụng dịch vụ khi thanh toán trực tuyến phí, lệ phí thủ tục hành chính; phí dịch vụ bưu chính công ích... để khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ số của chính quyền.

Bên cạnh đó, rà soát toàn bộ thủ tục hành chính, đề xuất giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng giảm thành phần hồ sơ nộp thông qua sử đụng dữ liệu số và công nghệ số, như sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đăng ký doanh nghiệp, đất đai, bảo hiểm, hộ tịch... Phát triển hạ tầng mạng di động 5G tại Khu công nghệ cao, các khu công nghiệp, khu công nghệ thông tin, công viên phần mềm và các khu vực trung tâm, trọng điểm trên địa bàn thành phố; đảm bảo đến cuối năm 2022, tối thiểu 20% khu vực dân cư thành phố phủ sóng và cung cấp dịch vụ 5G.

Triển khai đưa vào chương trình giáo dục phổ thông nội dung giới thiệu, phổ cập kiến thức về chuyển đổi số, đào tạo kỹ năng số phù hợp trong các cấp học phổ thông; thực hiện đào tạo, tập huấn hướng nghiệp để học sinh có các kỹ năng sẵn sàng cho môi trường số; tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng số cho lãnh đạo các cơ quan Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức thành phố. Hoàn thành, đưa vào vận hành, sử dụng Trung tâm IOC tại Trung tâm hành chính thành phố và các quận huyện; xây dựng Đề án tổ chức, vận hành Trung tâm IOC phục vụ chính quyển đô thị; xây dựng Quy chế phối hợp quản lý, vận hành, khai thác Trung tâm IOC.

Triển khai sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin Báo cáo điện tử thành phố. Các sở, ban, ngành, địa phương tích cực sử dụng, nhập liệu; hỗ trợ công tác tổng hợp, thống kê, giảm báo cáo giấy, tăng cường sử dụng số liệu theo thời gian thực phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. Triển khai Đề án tổ chức cơ chế một cửa đối với các dịch vụ công thiết yếu (ban hành tại Quyết định số 4931/QĐ-UBND ngày 16-12-2020); bảo đảm đến cuối năm 2022 có ít nhất 30% dịch vụ sự nghiệp được triển khai trực tuyến trên cổng Dịch vụ công thành phố.

Đồng thời, xây đựng Đề án khảo sát, đánh giá mức độ sẵn sàng sản xuất thông minh và thí điểm nhà máy thông minh trong một số ngành công nghiệp chủ lực trên địa bàn thành phố. Đến hết năm 2022 hoàn thành xây dựng Đề án, tổ chức công bố kết quả đánh giá mức độ sẵn sàng sản xuất thông minh tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố; công bố kết quả thí điểm mô hình nhà máy thông minh tại một doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.

Triển khai thí điểm Thẻ du lịch thông minh, tạo ra sản phẩm du lịch mới thu hút du khách trong nước và quốc tế, góp phần tạo động lực khôi phục và phát triển ngành du lịch trong bối cảnh thích ứng, an toàn, linh hoạt dịch COVID-I9. Tiếp tục phát triển Hệ thống quản lý, giám sát đỗ xe thông minh, quản lý thu phí đỗ xe, phát hiện, xử lý phạt nguội các hành vi vi phạm đậu đỗ xe ô tô qua camera giám sát. Thí điểm triển khai phương thức thanh toán trực tuyến Mobile Money cho ứng dụng thu phí đỗ xe. Tiếp tục rà soát mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe điện tử ghi lại quá trình chăm sóc sức khỏe từ lúc sinh ra cho đến khi mất đi, theo tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Y tế, áp dụng trong khám chữa bệnh và cung cấp thông tin cho người dân.

UBND thành phố giao Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng chỉ đạo, đôn đốc, điều phối chung việc triển khai Kế hoạch Chuyển đổi số thành phố năm 2022 và các hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn thành phố. Định kỳ 3 tháng/lần tổ chức các phiên họp Ban Chỉ đạo để rà soát tiến độ triển khai, chỉ đạo xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc phát sinh.

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp tình hình triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ tại Kế hoạch này; định kỳ báo cáo UBND thành phố. Đồng thời, tham mưu tổ chức các phiên họp định kỳ hoặc đột xuất Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng. Phối hợp với Sở Kế hoạch vả Đầu tư, Tổng Cục Thống kê và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai việc tính giá trị kinh tế số theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Chủ động nắm bắt, tổng hợp các khó khăn, vưởng mắc trong quá trình triển khai Kế hoạch và phối hợp với các ngành, địa phương tìm phương án giải quyết, báo cáo Ban Chỉ đạo, UBND thành phố xem xét, quyết định.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã, các cơ quan Trung ương trên địa bàn thành phố có trách nhiệm tổ chức quán triệt Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, công chức, viện chức, các doanh nghiệp, người dân; xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, định kỳ báo cáo UBND thành phố (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) tiến độ thực hiện trước ngày 30 tháng cuối cùng của từng quý và ngày 15-12-2022. 

Trên cơ sở nội dung Kế hoạch đã được phê duyệt, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng dự toán kinh phí đảm bảo triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao, gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND thành phố bố trí kinh phí thực hiện theo đúng quy định; đồng thời chủ động huy động các nguồn kinh phí khác như ODA, xã hội hóa… để thực hiện nhiệm vụ.

UBND thành phố giao Sở Nội vụ theo dõi, đưa vào đánh giá thi đua khen thưởng trách nhiệm người đứng đầu về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch và kết quả triển khai chuyển đổi số của ngành, địa phương. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh cần điều chỉnh, bổ sung, các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Nguồn trang TTĐT: danang.gov.vn

Văn phòng Sở - Tổ CĐS SXD


Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

1 6 1 8 5 8 6 6
Đăng nhập