Kế hoạch tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ Môi giới bất động sản (Đợt 1 năm 2019)
Người đăng tin: Sở Xây dựng Ngày đăng tin: 07/05/2019 Lượt xem: 9


 

    Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014;
     Căn cứ Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;
     Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây Dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức các hoạt động của sàn giao dịch bất động sản;
     Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ Xây Dựng;
     Sở Xây dựng lập kế hoạch tổ chức kỳ thi Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản – đợt 1 năm 2019 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
    Đối tượng dự thi bao gồm: Công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài có đủ điều kiện dự thi theo quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Thông tư số11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây Dựng.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI
1. Thời gian thi: 7giờ 30 phút ngày 18 tháng 5 năm 2019.
2. Địa điểm thi: Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng – Địa chỉ: 34 Hồ Nghinh, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Chủ tịch Hội đồng thi – Lãnh đạo Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng
    - Thành lập Hội đồng thi, phê duyệt kế hoạch tổ chức kỳ thi, quy chế thi, đề thi và đáp án do đơn vị tổ chức kỳ thi trình;
    - Kiểm tra dự toán kinh phí tổ chức kỳ thi và mức thu kinh phí dự thi của thí sinh do đơn vị tổ chức kỳ thi lập, trình Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt;
    - Thông báo thời gian thi, địa điểm thi, kinh phí và các thủ tục cần thiết trên các phương tiện thông tin đại chúng.
     - Chỉ đạo đơn vị tổ chức kỳ thi để tổ chức thi, chấm thi, xét kết quả thi theo đúng quy định ban hành.
    - Phê duyệt kết quả thi bao gồm danh sách thí sinh đạt yêu cầu và danh sách thí sinh không đạt yêu cầu; cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản cho các thí sinh đạt yêu cầu.
   - Báo cáo Giám đốc Sở Xây dựng về quá trình tổ chức kỳ thi;
   - Chỉ đạo trực tiếp quá trình tổ chức kỳ thi và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Xây dựng và pháp luật về kết quả tổ chức kỳ thi;

2. Đơn vị tổ chức kỳ thi - Văn phòng đại diện Viện Quản trị và Tài chính tại Đà Nẵng

-  Lập và trình Chủ tịch Hội đồng thi phê duyệt kế hoạch tổ chức kỳ thi, quy chế thi.
  -  Lập dự toán kinh phí tổ chức kỳ thi và dự kiến mức thu kinh phí dự thi đối với thí sinh theo nguyên tắc đảm bảo đủ chi phí cho kỳ thi và chế độ chính sách của Nhà nước, báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi để trình Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt.
  - Tổ chức biên soạn bộ đề thi và đáp án các môn thi cho kỳ thi theo hướng dẫn của Thông tư số 11/2015/TT-BXD, trình Chủ tịch Hội đồng thi phê duyệt.
  - Tổ chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, lập danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, thí sinh không đủ điều kiện dự thi gửi Sở Xây dựng.
  - Thu kinh phí dự thi của các thí sinh theo mức kinh phí được Sở Xây dựng phê duyệt, chi cho các hoạt động về tổ chức kỳ thi, thù lao cho các thành viên của Hội đồng thi và thanh quyết toán theo quy định.
  - Tổ chức kỳ thi, coi thi, chấm thi dưới sự chỉ đạo điều hành trực tiếp của Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thi theo kế hoạch đã được Sở Xây dựng phê duyệt.
  - Tổ chức chấm phúc khảo kết quả thi theo quy định đối với thí sinh có yêu cầu phúc khảo và thông báo cho các thi sinh chưa đạt để tiến hành tổ chức thi lại.
  - Tổng hợp và trình Chủ tịch hội đồng thi phê duyệt kết quả thi bao gồm: báo cáo quá trình tổ chức kỳ thi; danh sách những thí sinh đạt yêu cầu và danh sách thí sinh không đạt yêu cầu.
  - Gửi 01 bộ hồ sơ của thí sinh đạt yêu cầu theo quy định tại Điều 10 của Thông tư số 11/2015/TT-BXD về Sở Xây dựng để cấp chứng chỉ và thông báo cho các thí sinh đạt yêu cầu.
  - Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng thi, Giám đốc Sở Xây dựng và pháp luật về toàn bộ quá trình tổ chức kỳ thi và kết quả của kỳ thi.
     Trên đây là kế hoạch tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới Bất động sản đợt 1 năm 2019./.

File đính kèm

Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản


Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

1 7 2 3 7 6 6 4
Đăng nhập