Kế hoạch Thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ công chức, viên chức Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Ngày đăng tin: 19/02/2014 Lượt xem: 3


<p> Thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh<strong>; </strong>Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 27/4/2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; Hướng dẫn số 338/SNV-TTS ngày 27/02/2013 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 27/4/2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch <strong>" Thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ công chức, viên chức Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng<em> "</em></strong> gồm các nội dung sau:</p> <p> <strong>I</strong>.<strong> Mục đích, yêu cầu:</strong></p> <p> <strong>1. Mục đích:</strong></p> <p> - Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng;</p> <p> - Làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tiếp xúc, giải quyết các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho tổ chức, cá nhân, cộng đồng xã hội;</p> <p> - Củng cố vai trò, uy tín của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng; làm giảm đến mức thấp nhất hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết các thủ tục hành chính;</p> <p> -&nbsp; Nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đảng viên, công chức, viên chức, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, lề lối làm việc và các tệ nạn khác.</p> <p> <strong>2. Yêu cầu:</strong></p> <p> 2.1. Gắn việc thực hiện "tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong lề lối làm việc" với việc thực hiện Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức.</p> <p> 2.2.Tạo phong trào thi đua rộng khắp trong toàn ngành Xây dựng, phát hiện và nhân rộng những gương " người tốt, việc tốt ", xây dựng những điển hình, tiên tiến trong cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với đặc điểm của ngành; phát hiện, phê phán và kiên quyết xử lý những hành vi tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức&nbsp;góp phần thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;</p> <p> 2.3.Triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch đi vào chiều sâu, nội dung thiết thực, tác dụng tích cực đến mọi cán bộ, công chức, viên chức; không phô trương, hình thức, làm theo phong trào. Lấy hiệu quả hoạt động công vụ và kết quả, chất lượng phục vụ nhu cầu dân sinh làm mục tiêu định hướng.</p> <p> <strong>II</strong>.<strong> Nội dung:</strong></p> <p> Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng phát động cán bộ, công chức, viên chức thực hiện cải tiến, sửa đổi lề lối làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cụ thể:</p> <p> <strong>1. Cán bộ, công chức, viên chức đăng ký và cam kết thực hiện tốt các nội dung:</strong></p> <p> <strong>a) Đối với công việc trong cơ quan</strong>:</p> <p> - Thực hiện tốt Chỉ thị số 11 /CT-TU ngày 20 tháng 10 năm 2003 của Ban Thường vụ Thành uỷ về tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống; kiên quyết chống các hành vi quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, thiếu trách nhiệm, cửa quyền, nhũng nhiễu, hách dịch đối với nhân dân của cán bộ, công chức các cấp;</p> <p> - Chấp hành nghiêm sự phân công của lãnh đạo, nội quy, quy định cơ quan;</p> <p> - Đeo thẻ chức danh trong quá trình làm việc;</p> <p> - Thực hiện đúng kỷ luật lao động, không đi trễ, về sớm;</p> <p> - Sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; không làm việc riêng, chơi games, đánh bài, uống rượu bia trong giờ làm việc;</p> <p> - Đoàn kết với đồng nghiệp, thực hiện tốt trách nhiệm phối hợp trong công việc;</p> <p> - Trách nhiệm, tận tụy, trung thực, phát huy tính sáng tạo, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao;</p> <p> - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc;</p> <p> - Không đùn đẩy công việc và chịu trách nhiệm cá nhân đối với công việc mà mình chịu trách nhiệm chính.</p> <p> <strong>b)</strong> <strong>Đối với nhân dân</strong> <em>(tổ chức, cá nhân)</em>:</p> <p> - Thái độ tiếp xúc niềm nở, tận tình, lịch sự; hành vi giao tiếp tôn trọng, nhiệt tình;</p> <p> - Nâng cao trách nhiệm trong việc giải quyết công việc và các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; không đùn đẩy, né tránh;</p> <p> - Không để hồ sơ trễ hẹn.</p> <p> <strong>2. Tập thể, cơ quan cam kết thực hiện tốt các nội dung sau: </strong></p> <p> a) Tạo nề nếp gọn gàng, sạch sẽ, văn minh trong hoạt động công vụ tại công sở;</p> <p> b) Giữ gìn kỷ cương, kỷ luật hành chính trong quản lý điều hành, trong quản lý hoạt động, quản lý công việc;</p> <p> c) Thực hiện đầy đủ công tác tiếp dân theo quy định của pháp luật; có trách nhiệm giải quyết nhanh và đúng thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ, trách nhiệm của ngành mình, đơn vị, địa phương mình;</p> <p> d) Các đơn vị cam kết không để xảy ra khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính; cam kết không có cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị bị xử lý kỷ luật do vi phạm các nội dung quy định tại Kế hoạch này hoặc do các hành vi tiêu cực khác.</p> <p> <strong>3. Đăng ký nội dung công việc hoặc giải pháp cụ thể nhằm tạo ra sự chuyển biến trong việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức:</strong></p> <p> Mỗi đơn vị đăng ký với Giám đốc Sở một nội dung công việc hoặc giải pháp cụ thể nhằm tạo ra sự chuyển biến trong việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.</p> <p> Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị đăng ký một nội dung công việc cụ thể liên quan đến tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ với Thủ trưởng đơn vị mình.</p> <p> <strong>III</strong>.<strong> Tổ chức thực hiện:</strong></p> <p> 1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm:</p> <p> - Trên cơ sở kế hoạch này, tuỳ vào đặc điểm tình hình đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết hoặc đưa thêm nội dung để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và hoạt động chuyên môn của đơn vị mình;</p> <p> - Tổ chức quán triệt trong cán bộ, công chức, viên chức Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 27/4/2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước;</p> <p> <strong>- </strong>Rà soát, xây dựng, công bố và tổ chức thực hiện các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp phù hợp với đặc thù của từng đơn vị.</p> <p> - Tổ chức cho từng tập thể (bộ phận), cá nhân đăng ký, cam kết các nội dung thực hiện gắn với chức năng nhiệm vụ được giao;</p> <p> - Xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu, mức phấn đấu cụ thể của toàn đơn vị trong việc tổ chức cải tiến, sửa đổi lề lối làm việc và các cam kết thực hiện.</p> <p> - Tổ chức theo dõi, giám sát tình hình thực hiện trong đơn vị, đánh giá kết quả thực hiện hàng tháng và rút kinh nghiệm trong công tác theo dõi, chỉ đạo;</p> <p> - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục; lồng ghép các hoạt động phê và tự phê bình về tác phong, lề lối làm việc, đạo đức, lối sống của cá nhân và tập thể vào nội dung sinh hoạt hàng tháng, hàng quý của cơ quan, tổ chức đoàn thể; quy định nội dung và kết quả thực hiện kế hoạch này là một trong các tiêu chuẩn bình xét thi đua cuối năm của tập thể, cá nhân;</p> <p> - Các đơn vị công bố công khai nội dung hoạt động công vụ và xây dựng hòm thư để tiếp nhận ý kiến phản ảnh hoặc góp ý của tổ chức, công dân về các nội dung quy trình, thủ tục hành chính, về thái độ, hành vi của cán bộ, công chức, viên chức ...và có trách nhiệm thẩm tra, xác minh, xử lý, trả lời kịp thời các phản ảnh, kiến nghị của nhân dân.</p> <p> - Lấy kết quả thực hiện nội dung cam kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị.</p> <p> - Định kỳ 6 tháng, một năm các đơn vị tổ chức rà soát, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nội dung đã cam kết và báo cáo về Sở. Đánh giá kết quả thực hiện phải bám sát vào nội dung đã đăng ký, phân tích rõ những mặt làm được, chưa làm được, tránh đánh giá chung chung, không bám sát nội dung đã đăng ký.&nbsp;</p> <p> 2.Thời gian thực hiện:</p> <p> - Kế hoạch chi tiết, đăng ký cam kết và nội dung hoặc giải pháp của các đơn vị gửi về Sở trước ngày 20/3/2013</p> <p> - Báo cáo kết quả thực hiện 06 tháng đầu năm gửi về Sở trước ngày 10/6/2013</p> <p> - Báo cáo kết quả thực hiện cả năm gửi về Sở trước ngày 10/12/2013</p> <p> 3. Văn phòng Sở Xây dựng:</p> <p> <strong>-</strong> Theo dõi việc triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch và tổng hợp kết quả thực hiện của các đơn vị trong toàn ngành;</p> <p> <strong>-</strong> Tiếp nhận rộng rãi ý kiến phản ảnh, góp ý của nhân dân, có quyền yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cá nhân giải trình về các ý kiến phản ảnh có liên quan;</p> <p> <strong>- </strong>Đề xuất xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm của tập thể, cá nhân có liên quan đến nội dung Kế hoạch này.</p> <p> <strong>4. </strong>Các tập thể, cá nhân vi phạm những nội dung đã đăng ký và cam kết thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.</p> <p> Văn phòng Sở Xây dựng là cơ quan tiếp nhận thông tin, báo cáo của các&nbsp; đơn vị, chịu trách nhiệm tổng hợp định kỳ và báo cáo cơ quan có thẩm quyền<br /> ./.</p>

Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

1 6 7 2 5 5 5 9
Đăng nhập