Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020

     Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

    Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

    Căn cứ Quyết định số 6026/QĐ-UB ngày 05 tháng 9 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng.

    Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020.

    Đây là nhiệm vụ hàng năm của Sở Xây dựng, góp phần quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động của ngành xây dựng trên địa bàn thành phố. Quyết định số 09/QĐ-SXD ngày 09/01/2020 của Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020.

File Quyết định số 09/QĐ-SXD ngày 09/01/2020

Thanh Tra Sở - Bùi Kính

Tin cùng chuyên mụcLiên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập