Thông báo Công văn của Sở Xây dựng về việc có ý kiến về kết quả rà soát định mức trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ

       Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 4403/UBND-QLĐTư ngày 08/6/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng V/v triển khai thực hiện Quyết định số 637/QĐ-BXD ngày 22/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn công tác rà soát định mức trong Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng ban hành theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 5540/UBND-QLĐTư ngày 17/7/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng V/v triển khai thực hiện

     Công văn số 1589/BXD-BCĐĐMG ngày 02/7/2018 của Bộ Xây dựng; Công văn số 7340/UBND-SXD ngày 24/9/2018 thống nhất chủ trương thuê đơn vị tư vấn, chuyên gia để thực hiện việc rà soát, Sở Xây dựng đã ký kết hợp đồng kinh tế với đơn vị tư vấn là Phân Viện Kinh tế xây dựng Miền Nam thuộc Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng để thực hiện việc rà soát định mức và giá xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng gồm có 48 định mức đặc thù và 145 định mức dịch vụ đô thị do UBND thành phố ban hành.

        Đến nay, đơn vị tư vấn đã Báo cáo số 15/BC-PV ngày 11/7/2019 về việc Báo cáo kết quả rà soát hệ thống định mức xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo các nội dung trong hợp đồng đã ký kết.

(Có Báo cáo kết quả rà soát kèm theo - file PDF)

       Để có cơ sở tổng hợp, trình UBND thành phố ban hành, Sở Xây dựng kính đề nghị các đơn vị nghiên cứu, có ý kiến bằng văn bản về báo cáo kết quả rà soát định mức của đơn vị tư vấn, gửi về Sở Xây dựng trước ngày 30/7/2019. Quá thời hạn nêu trên, nếu các đơn vị không có ý kiến xem như thống nhất với kết quả rà soát của đơn vị tư vấn.

      Trong quá trình có ý kiến về báo cáo kết quả rà soát của đơn vị tư vấn, nếu cần thêm thông tin, các đơn vị liên hệ Sở Xây dựng (Phòng Quản lý các hoạt động xây dựng - Số điện thoại: 0236. 3562566. Sở Xây dựng kính đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện.

     02 file PDF đính kèm:

     file 01

     file 02

Tin cùng chuyên mụcLiên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Giấy phép: Số 86/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh - Truyền hình và  
Thông tin Điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp ngày 27/4/2013
Đăng nhập